Verblijf in het buitenland

Controle van de behandeling met cumarinederivaten in het buitenland kan problematisch zijn. Geadviseerd wordt voldoende tabletten te laten meenemen, omdat in tal van landen alleen warfarine verkrijgbaar is. Momenteel is het in de meeste ziekenhuizen mogelijk een protrombinetijdbepaling te laten verrichten die kan worden uitgedrukt in INR.

Mocht het ter plaatse niet mogelijk zijn een correct doseringsadvies te verkrijgen, dan kan de patiënt de in het laboratorium bepaalde INR doorbellen, faxen of mailen naar de trombosedienst met het verzoek om een doseringsadvies. Patiënten kunnen een begeleidende brief meekrijgen die in een aantal talen beschikbaar is, zodat artsen in het buitenland in principe voldoende gegevens hebben om een doseringsadvies te kunnen verstrekken.

Bij het Bureau van de FNT ijn desgewenst adressen beschikbaar van enkele laboratoria in het buitenland.

Als er onvoldoende mogelijkheid is de INR periodiek te controleren (bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland), neemt het risico op het ontstaan van een bloeding of van een trombo-embolie toe, aangezien er geen dosisaanpassing plaats kan vinden op geleide van de INR. Dit kan een contra-indicatie voor behandeling met cumarinederivaten vormen.