Cliëntenraad

Om de patiëntenbelangen te behartigen participeert de INR Trombosedienst in de landelijke Cliëntenraad Trombose Diensten (CTD), die in november 2001 is ingesteld. 

Cliëntenraad

De CTD heeft tot doel:

 • Binnen het kader van de doelstellingen van de aangesloten zelfstandige trombosediensten de gemeenschappelijke belangen van cliënten van deze trombosediensten te behartigen, in het bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteitsaspecten die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de cliënten van deze trombosediensten.
 • Binnen de aangesloten zelfstandige trombosediensten medezeggenschap van cliënten op een structurele wijze vorm te geven.
 • Een efficiënte en effectieve vorm van overleg en samenwerking te ontwikkelen. Dat wil zeggen: de cliënten van de aangesloten zelfstandige trombosediensten te betrekken bij het beleid van deze trombosediensten;
 • Informatie uit te wisselen met betrekking tot de kwaliteit van de te verlenen zorg tussen patiëntenorganisaties en de aangesloten zelfstandige trombosediensten
 • Het stimuleren van tevredenheidonderzoek onder de cliënten;
 • Het stimuleren van goede voorlichting door de diensten aan de cliënten;
 • Het meedenken over het beleid rondom de zelfmeetapparatuur;
 • Het meedenken over kwaliteitsbewaking in de trombosediensten;
 • Het meedenken over patiëntenrecht en patiëntenprivacy;
 • Het gevraagd en ongevraagd zijn mening geven over alle zaken die voor cliënten van belang kunnen zijn.

Algemene activiteiten

 • Het stimuleren van tevredenheidonderzoek onder de cliënten;
 • Het stimuleren van goede voorlichting door de diensten aan de cliënten;
 • Het meedenken over het beleid rondom de zelfmeetapparatuur;
 • Het meedenken over kwaliteitsbewaking in de trombosediensten;
 • Het meedenken over patiëntenrecht en patiëntenprivacy;
 • Het gevraagd en ongevraagd zijn mening geven over alle zaken die voor cliënten van belang kunnen zijn.

Elke patiënt heeft ervaringen met kwaliteit van zorg, bejegening, toegankelijkheid, veiligheid, tijd aandacht, enzovoort. De cliëntenraad wil vanuit het perspectief van de patiënt de ontwikkelingen van het CWZ beïnvloeden. De cliëntenraad behartigt dus de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Doel is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten. De cliëntenraad is een advies- én medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur. Vanuit de CTD is een lid afgevaardigd in de Cliëntenraad CWZ. De cliëntenraad is een advies- én medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur. 

Cliëntenraad CWZ

Doel

Cliënten en patiënten moeten meer zeggenschap krijgen bij besluiten van zorginstellingen. Vanuit dat perspectief is de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) ontstaan. Vanwege die wet installeerde elke zorginstelling een cliëntenraad. Het CWZ heeft over de medezeggenschap van cliënten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de toenmalige regionale patiënten/consumenten federatie Zuid-Gelderland, deze is inmiddels opgegaan in een nieuwe provinciale organisatie zorg belang Gelderland.

Vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen kan een cliënt schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wel moet de vraag of opmerking van toepassing zijn op meerdere cliënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad zal de reactie bevestigen en zo nodig bespreken met bijvoorbeeld de Raad van Bestuur. Als wij menen dat een advies op zijn plaats is, zullen wij advies uitbrengen.

De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Daarvoor is er een aparte klachtenregeling Overigens kunnen individuele klachten voor ons wel een belangrijk signaal zijn.

Postadres:

 • cliëntenraad CWZ
 • Postbus 9015
 • 6500 GS Nijmegen
 • Email: clientenraad@cwz.nl
 • Secretariaat: mevr. T. Bomers, t.bomers@cwz.nl