Behandeling

Aanmelding

Uw behandelend arts heeft u antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Bij het gebruik van deze medicijnen is het noodzakelijk uw bloed regelmatig te controleren. In Nederland verzorgen de trombosediensten deze controle.

Bij uw aanmelding voor de antistollingsbehandeling heeft uw arts de benodigde administratieve en medische gegevens aan de INR Trombosedienst verstrekt. Deze gegevens zijn in een automatiseringssysteem vastgelegd.

Een eerste controle na de aanmelding wordt aan huis gedaan. Tijdens dit bezoek krijgt u uitleg over de werkwijze van de trombosedienst en krijgt u informatie welke informatie relavant is voor de trombosedienst en daarom doorgegeven moet worden. Ook wordt tijdens dit gesprek de mogelijkheid tot het gebruik van het webportaal en het zelfmeten besproken

Controle

In principe vindt de bloedafname plaats op Prikposten bij u in de buurt. In sommige gevallen vindt bloedafname thuis plaats, indien hier medisch aanwijsbare redenen voor zijn en u dus een medische indicatie hebt.

Controle tijdens uw vakantie

Wanneer u uw vakantie bijtijds aan ons heeft doorgegeven, wordt altijd afgewogen of controle tijdens uw vakantie noodzakelijk is. 

Wanneer uw hercontrole datum in uw vakantie valt, informeer dan vooraf waar u bloed kunt laten prikken in de buurt van uw vakantie adres. In Nederland kan dat bij elke trombosedienst.

De gemeten INR kunt u aan ons doorgeven via de fax, email of telefonisch. Het nieuwe doseeradvies krijgt u op de manier die u aan ons doorgeeft. Indien u uw doseeradvies via de email wenst te ontvangen, houdt er dan rekening mee dat dit geen beveiligde emailverbinding is. Hiervoor verwijzen wij u naar het webportaal. Als u toegang heeft tot het webportaal, kunt u daar aan het einde van de dag het nieuwe doseeradvies lezen.

Hier vindt u adviezen om veilig op vakantie te gaan

Contact tussen u en de trombosedienst

De controle houdt in dat een medewerker van de trombosedienst regelmatig bloed bij u afneemt. Deze medewerker is ook uw contactpersoon bij de trombosedienst. Het persoonlijke contact tussen u en de medewerker is belangrijk. Zo blijft de trombosedienst goed op de hoogte van (wijzigingen in) uw persoonlijke situatie en van uw gezondheid. Hiermee wordt rekening gehouden bij de doseeradviezen.

Bloedverlies

Bij ernstig of onverwacht bloedverlies (bijv. als uw urine rood van kleur is, of uw ontlasting gitzwart) neem dan direct contact op met uw huisarts én uw trombosedienst. Doen zich tussen de controles door wijzingen voor, neemt u dan direct (telefonisch of via een email) contact op met de trombosedienst. Vertel het ook als u problemen hebt met of vragen heeft over de behandeling. Indien nodig wordt een extra controle ingelast.

INR

De trombosedienst controleert de antistollingsbehandeling. Voor deze controle is het noodzakelijk dat er bloed wordt afgenomen. Het resultaat van de stollingstest wordt uitgedrukt in INR. 

Deze afkorting staat voor International Normalized Ratio. De INR geeft de mate van antistolling aan. Hoe hoger de INR, des te sterker is de antistolling ingesteld. De INR moet zich binnen een bepaalde marge bevinden. Afhankelijk van de indicatie waarvoor u antistollingsmiddelen gebruikt, worden streefwaarden vastgesteld.

Er kunnen zich schommelingen voordoen in de INR. Dit hangt samen met onder meer aangeboren factoren, effecten van andere medicatie, ziekte en voeding. Daarom is regelmatige controle nodig. Het betekent ook dat de frequentie van controle individueel wordt bepaald.

Doseringskalender

Bij aanvang van de behandeling wordt de INR vaak gemeten, soms meerdere malen per week. Er moet namelijk een evenwicht worden gevonden. Op geleide van de INR uitslag wordt de dosis antistollingsmiddel vastgesteld voor een bepaalde periode. Als de INR stabiel is, geeft de trombosedienst een doseringsschema af voor langere tijd.

De dag na de bloedafname ontvangt u per post een doseringskalender. Hierop staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode moet innemen en op welke dagen. Deze dosering is persoonlijk. Uw dosering kan dus verschillen met die van andere patiënten bij de trombosedienst. Op de doseringskalender staat ook de datum voor de volgende controle.

Lees hier verder